تازه ها

دانلود مجله PC Gamer UK – February 2021
  • نام مجلهPC Gamer UK
  • سری چاپ2021
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید34
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 9 January 2021
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2021
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید23
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 30 May 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید36
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 29 August 2020
  • نام مجله The Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید32
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 26 September 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید27
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 27 June 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید27
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 22 August 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید31
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 19 September 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید23
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 12 September 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید24
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Beano – 2 January 2021
  • نام مجلهBeano
  • سری چاپ2021
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید55
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer USA – February 2021
  • نام مجلهPC Gamer USA
  • سری چاپ2021
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید62
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer UK – January 2021
  • نام مجلهPC Gamer UK
  • سری چاپ2021
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید51
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Beano – 12 December 2020
  • نام مجلهBeano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید46
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer USA – January 2021
  • نام مجلهPC Gamer USA
  • سری چاپ2021
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید64
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Beano – 5 December 2020
  • نام مجلهBeano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید55
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Beano – 28 November 2020
  • نام مجلهBeano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید76
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer Annual – Volume 4 2021
  • نام مجلهPC Gamer
  • سری چاپ2021
  • نوع انتشارسالیانه
  • بازدید97
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 21 November 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید74
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 31 October 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید94
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer UK – December 2020
  • نام مجلهPC Gamer UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید106
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 5 September 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید104
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 15 August 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید100
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer UK – September 2020
  • نام مجلهPC Gamer UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید207
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 25 July 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید140
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 18 July 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید173
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer USA – September 2020
  • نام مجلهPC Gamer USA
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید201
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 11 July 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید156
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 4 July 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید167
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 20 June 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید180
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer USA – August 2020
  • نام مجلهPC Gamer USA
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید192
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 13 June 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید189
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 6 June 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید277
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 23 May 2020
  • نام مجلهBeano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید461
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer USA – July 2020
  • نام مجلهPC Gamer USA
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید502
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 16 May 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید371
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 9 May 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید400
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer UK – June 2020
  • نام مجلهPC Gamer UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید284
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 2 May 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید394
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer USA – June 2020
  • نام مجلهPC Gamer USA
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید446
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله Beano – 18 April 2020
  • نام مجلهBeano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید382
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 11 April 2020
  • نام مجلهBeano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید384
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer UK – May 2020
  • نام مجلهPC Gamer UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید308
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer USA – May 2020
  • نام مجلهPC Gamer USA
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید494
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 14 March 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید400
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله PC Gamer UK – April 2020
  • نام مجلهPC Gamer UK
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارماهیانه
  • بازدید262
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 29 February 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید265
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 22 February 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید269
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...
دانلود مجله The Beano – 7 March 2020
  • نام مجلهThe Beano
  • سری چاپ2020
  • نوع انتشارهفتگی
  • بازدید237
  • رتبه
    1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
    Loading...

مگزین دی ال مرجع مجله های خارجی در ایران است که هدف فعلی آن انتشار رایگان مجله های کشور های اروپایی و آسیایی و آمریکایی می باشد .مجله به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور متناوب و مستمر به صورت هفتگی و ماهیانه و دوماه یکبار و سالیانه منتشر می شود که در آن به موضوعات مانند:
(اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها)
پرداخته می شود.
هدف کلی ما جذب مخاطب ها با دانش عمومی و تخصصی در رشته های مختلف درسی می باشد تا بتوانند سطح علوم و دانش خود را با زمان و عصر جدید حال حاضر بروز کنند.
برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی برای آینده داریم تا بتوانیم غیر از انتشار رایگان مطالب پرمیوم یا پولی خارجی که قیمت آن

قابل توجح است بتوانیم خدمات تخصصی تر برای جامعه ایرانی ارائه دهیم.


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعداد بروزرسانی های امروز
16
تعداد بروزرسانی های این ماه
407
تعداد مجله های دنیا
800
تعداد مجله های سایت
7091